TS. NGUYỄN HỒNG THANH

Nguyên trưởng khoa tiếng Trung – Đại học Ngoại Ngữ ĐHĐN Tiến sĩ ngành Ngôn ngữ học – Đại học

ThS. LIANG XIAO YING

Thạc sĩ ngành Quản trị Kinh tế Quốc tế – Đại học Ngoại thương Hà Nội Cử nhân chuyên ngành

Giáo Viên LÊ NHẬT TÂN

Tiến tu sinh Đại học Dân Tộc Quảng Tây Cử Nhân chuyên ngành Ngôn Ngữ Trung – Đại học Ngoại