Du Học1

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM QUẢNG TÂY (广西师范大学)

Rate this post

Thông tin về ngôi trường xịn xò không hề xa lạ với các bạn tìm hiểu về du học Trung Quốc 🥰😘

🔸 𝖳𝗋ườ𝗇𝗀 𝗇ằ𝗆 ở 𝗍𝗁à𝗇𝗁 𝗉𝗁ố 𝖰𝗎ế 𝖫â𝗆 – 𝗄𝗁𝗎𝗇𝗀 𝖼ả𝗇𝗁 𝗇ướ𝖼 𝗇𝗈𝗇 𝗍𝗁ơ 𝗆ộ𝗇𝗀, đượ𝖼 𝗏í 𝗏𝗈𝗇 𝗅à “𝗉𝗁𝗈𝗇𝗀 𝖼ả𝗇𝗁 đệ 𝗇𝗁ấ𝗍 𝗍𝗁𝗂ê𝗇 𝗁ạ 𝖼ủ𝖺 𝖳𝗋𝗎𝗇𝗀 𝖰𝗎ố𝖼” 🌿

🔸 𝖰𝗎ế 𝖫â𝗆 𝖼ù𝗇𝗀 𝗏ớ𝗂 𝖡ắ𝖼 𝖪𝗂𝗇𝗁, 𝖳ô 𝖢𝗁â𝗎, 𝖧à𝗇𝗀 𝖢𝗁â𝗎 đượ𝖼 đư𝖺 𝗏à𝗈 𝖽𝖺𝗇𝗁 𝗌á𝖼𝗁 𝖼á𝖼 𝗍𝗁à𝗇𝗁 𝗉𝗁ố đượ𝖼 𝖻ả𝗈 𝗍ồ𝗇 𝗁à𝗇𝗀 đầ𝗎 𝗏ề 𝖽𝗂 𝗌ả𝗇 𝗅ị𝖼𝗁 𝗌ử 𝗏à 𝗏ă𝗇 𝗁ó𝖺

🔸 𝖳𝗋ườ𝗇𝗀 𝖼ó 𝟥 𝖼ơ 𝗌ở 𝗏ớ𝗂 𝖽𝗂ệ𝗇 𝗍í𝖼𝗁 𝗁ơ𝗇 𝟦𝟣𝟢𝟢 𝗁𝖺: 王城, 育才, 雁山

🔸 𝖢ơ 𝗌ở 𝗏ậ𝗍 𝖼𝗁ấ𝗍 𝗑ị𝗇 𝗑ò, 𝗄í 𝗍ú𝖼 𝗑á 𝗍𝗂ê𝗎 𝖼𝗁𝗎ẩ𝗇 𝟥 𝗌𝖺𝗈 𝗌𝗂ê𝗎 đẹ𝗉 𝗌𝗂ê𝗎 𝗋ộ𝗇𝗀 𝗋ã𝗂 😘

🔸 𝖳𝗋ườ𝗇𝗀 𝖼ó 𝗁ơ𝗇 𝟤𝟧𝟢𝟢 𝗀𝗂ả𝗇𝗀 𝗏𝗂ê𝗇, 𝗏ớ𝗂 𝟤𝟩.𝟢𝟢𝟢 𝗌𝗂𝗇𝗁 𝗏𝗂ê𝗇, 𝗍𝗋𝗈𝗇𝗀 đó 𝖼ó 𝟣𝟩𝟢𝟢 𝖽𝗎 𝗁ọ𝖼 𝗌𝗂𝗇𝗁

🔸 𝖳𝗋ườ𝗇𝗀 𝗁𝗂ệ𝗇 𝖼ó 𝟤𝟣 𝗄𝗁𝗈𝖺 𝗏ớ𝗂 𝟪𝟤 𝖼𝗁𝗎𝗒ê𝗇 𝗇𝗀à𝗇𝗁, 𝗇ổ𝗂 𝖻ậ𝗍 𝗅à 𝖼á𝖼 𝗇𝗀à𝗇𝗁 𝖲ư 𝗉𝗁ạ𝗆, 𝖭𝗀ô𝗇 𝗇𝗀ữ 𝗏à 𝗏ă𝗇 𝗁ọ𝖼 𝖳𝗋𝗎𝗇𝗀 𝖰𝗎ố𝖼, 𝖧ó𝖺 𝗁ọ𝖼 𝗏à 𝖪ỹ 𝗍𝗁𝗎ậ𝗍 𝗉𝗁ầ𝗇 𝗆ề𝗆

🔸 Đặ𝖼 𝖻𝗂ệ𝗍, 𝟤 𝗇𝗀à𝗇𝗁 𝖧ó𝖺 𝗁ọ𝖼 𝗏à 𝖪ỹ 𝗍𝗁𝗎ậ𝗍 đã 𝗅ọ𝗍 𝗏à𝗈 𝗍𝗈𝗉 𝟣% 𝖼ủ𝖺 𝖻ả𝗇𝗀 𝗑ế𝗉 𝗁ạ𝗇𝗀 𝗊𝗎ố𝖼 𝗍ế 𝖤𝖲𝖨

🔸 𝖢ó 𝗊𝗎𝖺𝗇 𝗁ệ 𝗁ợ𝗉 𝗍á𝖼 𝗏ớ𝗂 𝟥𝟧𝟧 𝗍𝗋ườ𝗇𝗀 đạ𝗂 𝗁ọ𝖼 𝗏à 𝗁ọ𝖼 𝗏𝗂ệ𝗇 ở 𝟥𝟤 𝗊𝗎ố𝖼 𝗀𝗂𝖺 𝗏à 𝗄𝗁𝗎 𝗏ự𝖼

🔸 𝖳𝗋ườ𝗇𝗀 𝗁𝗂ệ𝗇 𝗍ạ𝗂 𝖼ó 𝟥 𝗏𝗂ệ𝗇 𝖪𝗁ổ𝗇𝗀 𝗍ử ở 𝗇ướ𝖼 𝗇𝗀𝗈à𝗂, 𝗍𝗋𝗈𝗇𝗀 đó 𝖼ó 𝖵𝗂ệ𝗍 𝖭𝖺𝗆 – 𝗏à 𝖼ũ𝗇𝗀 𝗅à 𝗍𝗋ườ𝗇𝗀 đạ𝗂 𝗁ọ𝖼 𝖽𝗎𝗒 𝗇𝗁ấ𝗍 𝗍𝗋ê𝗇 𝖼ả 𝗇ướ𝖼 𝖼ó 𝖵𝗂ệ𝗇 𝖪𝗁ổ𝗇𝗀 𝗍ử đượ𝖼 𝗍𝗁à𝗇𝗁 𝗅ậ𝗉 ở 𝖵𝗂ệ𝗍 𝖭𝖺𝗆

⭕️ 2 chương trình tuyển du học sinh tự phí tại Trường ĐHSP Quảng Tây:

✅ Không yêu cầu trình độ tiếng Trung khi nhập học:

+ Có thể lựa chọn các chuyên ngành: Ngôn ngữ Trung, Thương Mại Điện Từ, Luật, QTKD, Quản trị Du lịch

+ Thời gian học tập 4 năm: Năm đầu tiên học tiếng Trung, 3 năm còn lại học chuyên ngành

+ Thời gian nhập học: tháng 9 hàng năm

✅ Có kiến thức tiếng Trung cơ bản:

+ Yêu cầu HSK4 trở lên (Ko yêu cầu HSKK)

+ Có thê lựa chọn tất cả các chuyên ngành Đại học

+ Thời gian học 4 năm

+ Thời gian nhập học: tháng 9 hàng năm

👉 Để biết thêm chi tiết du học tự phí tại Trường ĐH SP Quảng Tây hãy #inbox hoặc #hotline 0903160000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *